کد اخبار

ابزار هدایت به بالای صفحه

پشتیبانی

تاریخ روز حدیث موضوعی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دکتر فیاض انوش» ثبت شده است

 

آقای دکتر ابوالحسن فیّاض انوش

دکتری,تاریخ - ایران بعد از اسلام ,دانشگاه شهید بهشتی - تهران,ایران,1376-1382  

 

مقالات:

 

1-« وفور ورکود؛ مقدمه ای بر وضعیت ادبیات فارسی در خراسان دوره تیموریان» ؛ برگ بی برگی (یادنامه استاد رضا مایل)؛ طرح نو؛ 1378.

2- « تاریخی گری » ؛  فصلنامه پژوهش نامه تاریخ؛ تابستان 1381.

3- « باب برزویه طبیب ؛ تجلیگاه تعامل خلاق اندیشه ایرانی در عصر فرهنگی جندی شاپور» ؛ ارائه شده در همایش جندی شاپور در گذر تاریخ وچاپ شده در مجموعه مقالات همایش . فروردین 1384 .

4- « حکومت صفویه و مسألة گرجی ها » ؛ ارائه شده به همایش اصفهان و صفویه ؛ دانشگاه اصفهان؛ اسفند ماه 1381.

5-  « دیوانسالاری ایلخانی ؛ تجربة موفق یا ناکام !؟ » ؛ ارائه شده به همایش ربع رشیدی ؛ دانشگاه تبریز؛ خرداد ماه 1384.

6 - «احیاگر اسلام یا احیای مسلمین ؛ تأملی بر تلاش های احیاگرانه سیّد جمال الدّین اسد آبادی ( 1314- 1254 ق ) » فصلنامه نامةتاریخ پژوهان ؛ سال ششم ؛ شماره 21 ؛ بهار 1389 . 

7- « بررسی برخی از شیوه ها و مجاری پیشبرد دیپلماسی بریتانیا در ایران عصر قاجار » ارائه شده به همایش ایران و استعمار انگلیس ، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی . آذرماه 1387 . و درج شده در مجله الکترونیکی موسسه .

8- «آرمان سرای مسلمان ؛نگاهی به برخی شاخصه های کالبد و فرهنگِ خانه در منابع اسلامی » .( با همکاری عباسعلی سنایی راد )  . مجموعه مقالات کارگاه آموزشی آرمانشهر اسلامی ، دانشگاه اصفهان ، بهمن ماه 1387 

9- « یک مفهوم و دو برداشت ؛ بررسی تطبیقی نظرگاه های استاد مطهری و استاد مصباح در بارة « مفهوم جامعه در قرآن » . ارائه شده به دومین همایش قرآنی اعضای هیأت علمی دانتشگاه های سراسر کشور ( اردی بهشت 1390 ) و انتخاب شده به عنوان رتبه سوم مقالات قرآنی .

10 - « مافروخی ، مفضل بن سعد »  ؛  دانشنامه جهان اسلام ؛ بنیاد دایره المعارف اسلامی .

11 - « علوم انسانی و مسأله تغییر ؛  بررسی ظرفیت های علوم انسانی با تأکید بر روش مطالعة تاریخی » ؛ عرضه شده در دومین کنگره بین المللی علوم انسانی ؛ تهران دی ماه 1390 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .

12 « بی فرجامی تاریخ یا نا فرجامی مورخ ؛ نگاهی انتقادی به موضوع فرجام تاریخ در اندیشه آیزایا برلین »  ؛ ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه ؛ شماره 60 و 61 . تیر و مرداد 1391 .

13 - « داستان نویس تمدن » ،   ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه ؛ شماره 64 و 65 آبان و آذر 1391 .

14 - « بررسی تطبیقی عملکرد اخلاقی خواجه نصیر الدین طوسی و خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی در پاسخ به بحران مغول » ( با همکاری خانم زهره محسنی پور )؛ فصلنامه علمی ترویجی اخلاق ، دوره جدید، سال دوم ،‌شماره 7 ، پائیز 1391 .

15-  « کارگزاری در تاریخ » ؛‌ ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه ؛ شماره 75- 74 ،‌اسفند 1392  و فروردین 1393 .

16-  «‌تاریخ محلی؟! » ؛‌ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه، شماره 84-83 ، آذر و دی 1393 .

 

مقالات علمی پژوهشی:

 

1- « 17 دیماه 1314 ؛ امتداد یا انقطاع نهضت بانوان!؟ » ( با همکاری دکتر مهدی صلاح ) ؛ کتاب زنان ، سال نهم ، پاییز 1385 ، شمارة 33.

 

2- « جغتای ( خانات ) : یکی از بخش های چهار گانة قلمرو مغول » ؛  دانشنامه جهان اسلام ؛ بنیاد دایره المعارف اسلامی . ذیل حرف ج .

 

3- «  پدیدة رستم التواریخ ؛تأملی بر شخصیت محمّد هاشم آصف و اثر تاریخی او » ؛ دو فصل نامه علمی پژوهشی تحقیقات تاریخ اجتماعی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی . سال اول شماره اول ، بهار و تابسان 1390

 

 

4 - « امیر تیمور و مسألة الوس جغتای ؛ تکاپوی مشروعیت سیاسی و امنیت نظامی » ، مجله علمی پژوهشی پژوهشهای تاریخی ، دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان . تابستان 1388 .

 

5- « میر حسین میبدی( مقتول : 911 ق ) ؛یک بازشناسی تاریخی » . فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای تاریخی . دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان . پاییز 1389.  

 

6 .« ناکارآمدیِ ارزش زدایی از روایت تاریخی » ؛ ارائه شده به دفتر نظریه پردازی ، نقد و مناظره دانشگاه اصفهان زمستان 1388 و برگزاری جلسه نقد در تاریخ 11/3/90 در دانشگاه اصفهان و چاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری . شماره پیاپی 86 . پاییز و زمستان 1389 .

 

7- « تاریخ صورتی ؛ نگاهی به برخی موانع و ظرفیت ها در دانش تاریخیِ زنانه » . فصلمامه علمی پژوهشی تحقیقات تاریخ اجتماعی ، سال سوم شماره اول ،‌بهار و تابستان 1392 . 

 

8- « دستاورد حافظان فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی در دوره ایلخانان» (‌با همکاری خانم زهره محسنی پور ) ؛ فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، سال چهارم، پائیز 1392 ، شماره 12.

 

9- «‌تبیین علل ناهمسازی صائن الدین ترکه با تسنن خراسانی در دوران شاهرخ تیموری»‌؛ فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی، سال پنجم ، شماره 18 ، زمستان 1392.

 

10-« رنسانس ایرانی ؛‌نقد کتاب ایران در اوایل عهد ایلخانان » ؛ نشریه علمی پژوهشی پژوهشنامه انتقادی وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی . نسخه الکترونیک در:  http://critical study.ihcs.ac.ir

 

11- «‌بیرون از تاریخ ؛‌ تأملی بر مسکوت ماندن قحطی بزرگ (‌1298- 1296 ش ) از منظر فلسفه علم تاریخ‌ » ارائه شده به همایش  علمی - پژوهشی به شهادت سکوت اردی بهشت 1394 .