کد اخبار

ابزار هدایت به بالای صفحه

پشتیبانی

تاریخ روز حدیث موضوعی

روش پژوهی واژه ای جدید در گفتمان علوم اسلامی و انسانی می باشد که در سال 1389 برای اولین بار  در رساله کارشناسی ارشد نویسنده این سطور به کار رفته است.

روش پژوهی چیست؟

روش پژوهی؛ رشته ای در عرض رشته های دیگر دانشگاهی نیست.

روش پژوهی؛ فراتر از میکس متد، به عنوان یک متا متد، متعلق آن.موضوع پیچیده،ترکیبی تمدن است.

روش پژوهی؛ اعم از روش شناسی و روش سازی و روشمند سازی می باشد.

روش پژوهی؛ علاوه بر پرداختن به مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی،  از منظر جامعه شناختی ،انسان شناسی، محیط زیست و ... نیز رهیافت های روش شناسی را مورد تحلیل و تبیین قرار می دهد.

روش پژوهی؛ یک ابزار علمی برای یک رشته علمی خاص نیست بلکه یک « سیستم مجموعه نگر» است که به واسطه آن تمامی علوم  به نحو «بنیادی ، راهبردی و یا کاربردی» با یکدیگر در ذیل حوزه بین رشته ای و فرا رشته ای تمدن مرتبط می شوند.

روش پژوهی؛ یک  فرا روش پیرامون یک فرا نظریه یعنی تمدن پژوهی است.

روش پژوهی؛ یک ساختار فکری چند لایه است که به واسطه آن تفکر تمدنی امکان حضور علمی و عینی می یابد.

نویسنده: دکتر مسعود مطهری نسب

 رئیس اندیشکده تمدن نوین اسلامی