کد اخبار

ابزار هدایت به بالای صفحه

پشتیبانی

تاریخ روز حدیث موضوعی

 

دکتر محسن شیراوند

تحصیلات:

پسادکتری،فلسفه،دانشگاه تهران

دکتری،فلسفه اخلاق زیستی، دانشگاه فدرال کازان روسیه 

کارشناسی ارشد،فلسفه ،دانشگاه اصفهان

کارشناسی، فلسفه، دانشگاه اصفهان

 

 مقالات علمی - پژوهشی:

1-     چاپ مقاله علمی - پژوهشی "نقش آموزه های دینی در حل بحرانهای زیست محیطی" مجله علم و دین پژوهشگاه علوم انسانی تهران

2-     چاپ مقاله علمی – پژوهشی " نقش و جایگاه آموزه های فرانسیس بیکن در زایش بحران های زیست محیطی " مجله مطالعات معرفتی دانشگاه اسلامی، تهران

3-     چاپ مقاله علمی - پژوهشی "اخلاق زیست محیطی در حکمت متعالیه"  مجله اخلاق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی - تهران

4-     چاپ مقاله علمی - پژوهشی "بررسی و نقد نظریات اخلاق زیست‌محیطی با استفاده از قاعده بسیط‌الحقیقه" مجله پژوهشنامه اخلاق - قم

5-     چاپ مقاله علمی - پژوهشی "بررسی و تبیین نظریه گایا و قاعده بسیط الحقیقه" حوزه اخلاق زیست محیطی  در مجله انسان شناسی دینی – قم

6-     چاپ مقاله علمی - پژوهشی " امکان تاسیس اخلاق پزشکی بر مبنای حکمت متعالیه"  مجله اخلاق زیستی – دانشگاه شهید بهشتی - تهران

7-       چاپ مقاله علمی – پژوهشی " تحلیل اخلاق زیست محیطی بر اساس پارادایم معرفتی اسفار اربعه" مجله اخلاق زیستی دانشگاه شهید بهشتی – تهران

8-      چاپ مقاله علمی - پژوهشی " بررسی و تبیین اخلاق زیست محیطی با تطبیق مبانی فلسفی ملاصدرا و فرانسیس بیکن"  مجله اخلاق زیستی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

9-     چاپ مقاله علمی - پژوهشی " پارادایم اخلاق زیست محیطی در تفکر وحدت وجودی ابن عربی"  مجله پژوهش های اخلاقی - دانشگاه قم

10- چاپ مقاله اسکوپوس             “The Role and Stance of Francis Bacon in Initiating” Environmental Crisis Occurrence Review of European Studies journal

11- چاپ مقاله علمی - پژوهشی "پیامدگرایی و وظیفه گرایی در آموزه های اسلام" مجله اخلاق زیستی دانشگاه شهید بهشتی

12- چاپ مقاله علمی – پژوهشی " انسان شناسی فرانسیس بیکن و بحران های زیست محیطی"  مجله تاملات فلسفی، دانشگاه زنجان

13- دریافت نامه پذیرش مقاله علمی - پژوهشی "بررسی اخلاق تکنولوژی و فنآوری با توجه به عناصر حوزه انسان شناسی" مجله انسان پژوهی دینی قم

14- دریافت نامه پذیرش مقاله علمی - پژوهشی " نقد حقوق بیمار بر مبنای آراء حکمای اسلامی"، مجله اخلاق زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

          15-  در دست بررسی مقاله علمی – پژوهشی " بررسی اخلاق شهروندی و ارتباط آن با                      گردشگری پایدار " مجله اخلاق زیستی، دانشگاه شهید بهشت

         16-  کسب عنوان مقاله برتر " بررسی پیش فرض‌های مبناگرایانه مصلحان فرهنگی در پرتو تبیین              مبانی اسفار اربعه ملاصدرا" همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی با تاکید بر فرهنگ، دانشگاه          تربیت معلم شهید رجایی، تهران

 

کتابها:

1- چاپ کتاب  "مبانی نظری اندیشه های سیاسی امام خمینی (ره)" انتشارات دانشگاه اصفهان - 1389

2- چاپ کتاب" فلسفه و محیط زیست"  انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - تهران - 1394