کد اخبار

ابزار هدایت به بالای صفحه

پشتیبانی

تاریخ روز حدیث موضوعی

سری جدید

جلسه اول: فرهنگ و تمدن اسلامی از نظر معقولات اولی و ثانی
دکتر بیدهندی استاد فلسفه اسلامی دانشگاه اصفهان

دانلود فایل صوتی جلسه اول


جلسه دوم: تبیین روش کار اندیشکده

دانلود فایل صوتی جلسه دوم


جلسه سوم: جایگاه و کاربرد اخلاق در سبک زندگی اسلامی؛ آقای دکتر شیراوند

دانلود فایل صوتی جلسه سوم


جلسه چهارم: تعریف فرهنگ و تمدن

دانلود فایل صوتی جلسه چهارم


جلسه پنجم: تمدن اسلامی و تمدن آمریکایی؛ تقابل و تعامل

دانلود فایل صوتی جلسه پنجم