کد اخبار

ابزار هدایت به بالای صفحه

پشتیبانی

تاریخ روز حدیث موضوعی

آقای دکتر محمد حسین رامشت

عضو هیات علمی دانشکده علوم جغرافیایی

 

 

سوابق تحصیلی:

دکتری جغرافیا،تربیت مدرس،1371،

فوق لیسانس جغرافیا دانشگاه شهید بهشتی،1365،

لیسانس جغرافیا،دانشگاه اصفهان،1357